لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

15

مجسمه سفالی الهه