لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

02

کاسه پایه دار سفالی