لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

دستبند نقره

عکس دستبند نقره