لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

دستبند

عکس دستبند