لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

History of Jondishapour Trade Museum