لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

.09

بطری شیشه ای