لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

08

بطری شیشه ای