لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

07

بطری شیشه ای