لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

06jpg

بطری شیشه ای