لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

05jpg

بطری شیشه ای