لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

04

بطری شیشه ای