لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

03

بطری شیشه ای