لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

02

بطری شیشه ای