لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

01jpg

بطری شیشه ای