لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

عکس از یک چراغ پی سوز فلزی

عکس از یک چراغ پی سوز فلزی

عکس از یک چراغ پی سوز فلزی. این شی سه بعدی سازس شده است