لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

مرمت

زنی در حال مرمت اشیا