لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

عکس تقدیر نامه از خسرو رودانی مالک موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

عکس تقدیر نامه از خسرو رودانی مالک موزه

عکس تقدیر نامه از خسرو رودانی مالک موزه تاریخ تجارت جندی شاپور توسط مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس