لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

کتری برنجی

کتری برنجی

کتری برنجی با دهانه ای به طرح اژدها.این شی ثبت ملی شده است