لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

کاسه زرین فام (1)

کاسه زرین فام

کاسه زرین فام