لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

ظرف مسی (1)

ظرف مسی

ظرف مسی بزرگ قلم زنی شده.این ش ثبت ملی شده است