لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

عکس تقدیرنامه از سحر فروزانپور مدیر موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

عکس تقدیرنامه از سحر فروزانپور مدیر موزه

عکس تقدیرنامه از سحر فروزانپور مدیر موزه تاریخ تجارت جندی شاپور توسط مدیر کل میراث فرهنگی استان