لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

سرمه دان فلزی

سرمه دان فلزی