لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

ظرف فلزی

ظرف فلزی دارای دعا نویسی بر روی دهانه