لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

ظرف سفالی لعابدار

ظرف سفالی لعابدار

ظرف سفالی لعابدار با رنگ های آبی فیروزه ای و و کرم