لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

قاشق چنگال های موزه جندی شاپور

قاشق چنگال های موزه جندی شاپور

قاشق چنگال های موزه جندی شاپور. از این قاشق چنگال ها فیلم کوتاه a simple object ساخته شد