لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

IMG_2483

شیشه و آبگینه های موزه جندی شاپور

شیشه و آبگینه های موزه جندی شاپور مربوط به دوران ساسانی