لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

poster

پوستر مترو