لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

عکس تقدیرنامه ایکوم ایران از موزه تاریخ تجارت جندی شاپور 2021

عکس تقدیرنامه ایکوم ایران از موزه 2021

عکس تقدیرنامه ایکوم ایران از موزه تاریخ تجارت جندی شاپور 2021 و کسب مقام موزه برتر در ایکوم2021