لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

تقدیرنامه ایکوم 1399

letter of commendation icom