لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

نمایشگاه خط و خاک موزه تاریخ تجارت جندی شاپور