لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

نشست تخصصی نمایشگاه موزه ای، بایدها ونبایدها

نشست تخصصی نمایشگاه موزه ای

موره تاریخ تجارت جندی شاپور برگزار میکند.
نشست تخصصی با عنوان:
نمایشگاه موزه ای ، بایدها و نبایدها

سخنران ها:
حمید وکیل باشی
مریم دشتی زاده
سحر فروزان پور

زمان: پنجشنبه 1399/12/14
ساعت 11