لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

کتب و نسخ خطی

تاریخچه خط در جهان

خط به عنوان مادر علوم و به عنوان ابداعی کهنسال است که طی تمامی قرون و اعصار گذشته حامل بار انتقال فرهنگ بشری و عاملی موثر در جهت حفظ و توسعه ی علوم مختلف بوده است و ، تاریخچه ای به درازای قدمت سکونت بشری بر روی کره زمین دارد. با جرات می توان گفت : تمدن بشر از هنگامی شروع شد که خط نمودی عینی پیدا کرد. از نظر تاریخ نگارش بشری باید گفت که نخستین هنر انسان ابتدایی با خط به مفهوم هندسی آن شروع شد و خطوط ساده ای که شاید بشر اولیه بدون هیچ منظور خاصی بر روی ابزار کار ، ظروف دست ساخته یا دیواره ی غارهای مسکونی خود ترسیم می کرد بعد ها متکامل شد و مفهوم پیدا کرد و باعث ثبت اندیشه های بشر شد.

بشر نخستین برروی دیواره های پناهگاه های خود نگاره هایی از جانوران ، گیاهان و انسان پدید می آورد. این مرحله را می توان نخستین گام برای ثبت رویدادها و ارتباط با دنیای بیرون از سوی بشر دانست. به تدریج این نقش ها با گسترش تمدن ، مقدمات پیدایش نخستین خطوط را فراهم می ساختند.

خطوط اولیه که آثار به دست آمده از تمدن سومری ها و عیلامی ها نمونه ای از آن است و تاریخ آن به هزاره ی چهارم و سوم پیش از میلاد می رسد. بیشتر مجموعه ای بود از شکل و پدیده ها – خط تصویری – و نشانه هایی نیز در این نقش ها برای بیان حالت ها و افعال به کار می رفت.