لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

اشیا ثبت ملی شده

اشیا موزه ی تاریخ تجارت جندی شاپور که ثبت ملی شده است

کاشی ستاره ای

کاشی هشت پر زرین فام

کاسه زرین فام

کاسه زرین فام

کاسه اسگرافیتو

کاسه نقش کنده در گلابه

عکس سند مخبرالملک

سند منتسب به دوران مظفرالدین شاه قاجار

کتری برنجی

کتری با آبریزی به شکل اژدها

هاون فلزی

هاون

ظرف نقاشی زیر لعاب

ظرف سفالی نقاشی زیر لعاب

ظرف سفالی لعابدارجدید

ظرف لعاب دار منقوش

قمقمه سفالی

قمقمه ی سفالی

صراحی

صراحی زرین فام

ظرف مسی

ظرف مسی بسیار بزرگ قلم زنی شده