لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

کاسه نقش کنده در گلابه

کاسه اسگرافیتو

کاسه نقش کنده در گلابه

جنس: سفال

دوره: صفویه

 

کاسه نقش کنده در گلابه (اسگرافیآتو)،  ازجنس سفال است و  قدمت آن به دوره صفویه بر میگردد، کاسه سفالی نقش کنده در گلابه، با نقوش هندسی به رنگهای کرم، سبز، زرد و قهوه‌ای است. شکل کلی کاسه‌  شیپوری، با بدنه صاف و اریب و لبه باریک می باشد. نقش اندازی بر روی بدنه این کاسه سفالی، نقوش ساده خطی، که خراش هایی ساده هستند، می باشد. در  بدنه ی داخلی  این ظرف انواع خطوط هندسی افقی و عمودی و ترکیب خطوط متقاطع و خطوط غیر منظم  و در هم ،خطوط منحنی و  بیضی های  تودرتو، به چشم میخورد. احتمال میرود این سفالینه ها برگرفته از سفالینه های چینی یا از ظروف بعد از اسلام باشند.