لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

نشست های تخصصی

وبینار پول در امپراتوری هخامنشی

وبینار پول در امپراطوری هخامنشی ها

سخنران: پروفسور میشل آلرام