لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

فیلم موزه

فیلم های موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

فیلم کوتاه یک شی ساده

موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

کاسه بزرگ مسی قلمزنی شده – صفویه

دیوان حافظ – قاجار

کتری برنجی با آبریزی به شکل اژدها – صفویه

هاون فولادی منقوش – زندیه

سکه لاری – صفویه