لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

ظروف و ابزار فلزی

عصر فلزات : قبل از آنکه تقسیم بندی دوره های تاریخی برحسب دوره ی حکومت ها و سلسله های پادشاهی صورت گیرد ، قدیمی ترین تقسیم بندی بر پایه عصر فلزات انجام گرفته و پژوهش ها نشان داده اند که این کار در ابتدا توسط ایرانیان انجام شده است. تقسیم مراحل تاریخ بشری بر مبنای فلزات چهارگانه در اوستا آمده و در ایران چهار فلز طلا ، نقره ، فولاد و یک هم جوش (آلیاژ) ناشناس از آهن مبنای تقسیم بندی دوره های تاریخی بوده است. این سنت بعدها درآئین بودایی نیز ظاهر شده و به یونان قدیم نیز راه یافته است. انتقال این سنت به سرزمین بابل به این صورت بود که در آنجا دانشمندان براساس این تقسیم بندی ها رابطه ای بین سیارات و فلزها برقرار کردند و به کمک نجوم و ستاره شناسی اثر حرکت سیارات را در تاریخ بشری مورد بررسی قرار دادند.