لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

ظرف سفالی نقاشی زیر لعاب

ظرف سفالی نقاشی زیر لعاب

ظرف سفالی نقاشی زیر لعاب

جنس: سفال

دوره: ایلخانی

 

ظرف سفالی نقاشی زیر لعاب ازجنس سفال و متعلق به دوره ایلخانی میباشد. این ظرف دارای نقوش گیاهی و  هندسی است، رنگ های مورد استفاده در نقاشی زیر لعاب دوره ایلخانی  محدود به دو رنگ مشکی و آبی کبالتی می شده است. این سفال ها از لحاظ نقش تنوع بیشتری دارند که شامل اشکال مختلف هندسی، گیاهی، نقش علف های هرز، آب و نقش ماهی است. توجه هنرمند برای تزیین این نوع ظرف بیشتر در درون آن بوده است. این ظرف  همچنین دارای کتیبه ای  به خط نسخ می باشد .