لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

ظرف سفالی لعاب دار منقوش

ظرف سفالی لعابدار منقوش

ظرف سفالی لعاب دار منقوش

جنس: سفال

دوره: صفویه

 

ظرف لعابدار منقوش از  جنس  سفال و متعلق به  دوره  صفویه، با  رنگ کرمی است. تزیینات این ظرف شامل نقوش هندسی تکرار شونده در درون دایره ای که در آن ترسیم شده است می باشد و تزیینات  لبه ظرف شامل نقشی به صورت ساده است. درصد بیشتری از رنگ بکار رفته در این ظرف ،آبی فیروزه ای است.  قابل ذکر است که بشقاب ها  گروه بزرگی  از سفالینه های دوره صفویه را تشکیل می داده اند.