لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

صراحی

صراحی

صراحی زرین فام

جنس: سفال

دوره: سلجوقی

صراحی زرین فام  یا پارچ  با گردن بلند و دهانه تنگ . بر روی بدنه صراحی زرین فام نقش تکرارشونده زنی نشسته با لباسی که با نقطه تزئین شده است نقش بسته است.

این صراحی به رنگ نخودی است وتزیینات آن  شامل نقوش انسانی و گیاهی می باشد. نقوش گیاهی شامل شاخ و برگ درختان و سایر نقوش درهم پیچیده است .