لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

سند منتسب به دوران مظفرالدین شاه قاجار

عکس سند مخبرالملک

سند منتسب به دوران مظفرالدین شاه قاجار

جنس: کاغذ دست ساز

دوره: قاجار

 

سند منتسب به دوران مظفرالدین شاه قاجار(مخبرالملک امیر تومان). قدمت این سند به  دوره قاجار باز میگردد، جنس کاغذ آن از کاغذ دست ساز است  همره با نقوش هندسی، گیاهی و تذهیب.