لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

دوشنبه های گردشگری

پوستر نشت

نوسده-کلید واژه جهش گردشگری ایران زمین در قرن جدید

سخنران:دکتر محسن عامری

پوستر نشست

توسعه تجارت الکترونیک و هوشمند سازی کسب و کارهای گردشگری

سخنران:مهندس هادی شه دوست شیرازی

پوستر نشست

جایگاه تفکر در گردشگری کودک با نگاهی به تجربه های فلسفی کودکان در گردشگری

سخنران: عطیه فیروزمند

پوستر نشست

جایگاه آیین های ایرانی در توسعه گردشگری

سخنران:همت محمدی

پوستر نشست

جایگاه پارک فناوری های نرم و صنایع خلاق فرهنگی شیراز در توسعه گردشگری و صنایع دستی

سخنران:دکتر مظاهر بابایی

پوستر نشست

تبیین ظرفیت های توسعه مناسبات فرهنگی و گردشگری ایران از مسیر اکسپو2020 دبی

سخنران:مهندس سحر فروزانپور

پوستر نشست

روایت یک نو ارزش آفرینی در حوزه صنایع دستی

سخنران: پریا عبداللهی

پوستر نشست

مروری بر گردشگری عشایری از منظر گردشگری تجربه محور

سخنران: بهمن مردانلو