لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور
یادمان موزه برتر ایکوم2023
لوح و تندیس تقدیر از مدیر موزه جندی شاپور خانم سحر فروزان پور
مدال برنز موزه تاریخ تجارت جندی شاپور
تقدیر ایکوم ایران از موزه تاریخ تجارت جندی شاپور به پاس افتخار آفرینی های متعدد در سال 1402
تقدیر وزارتخانه از مدیر موزه سرکار خانم فروزان پور به مناسبت روز جهانی موزه ها 2023
حکم ومدال برنز کسب مقام سوم  در جشنواره  AVICOM 2021&2022
کسب مقام موزه ی برتر در شاخص نگهداری و حفاظت 1401
کسب مقام موزه برگزیده در شاخص های “نگهداری و حفاظت” و ” اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی” 1401
تقدیر از خانم سحر فروزان پور توسط مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از سرکار خانم فروزانپور مدیر موزه1401
خسرو رودانی
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از مالک موزه1401
تقدیر از سحر فروزان پور مدیر موز تاریخ تجارت جندی شاپور
تقدیر استاندار محترم از سرکار خانم فروزان پور مدیر موزه1400
کسب رتبه دوم در اعمال استانداردهای فیزیکی توسط سحر فروزان پور
کسب رتبه دوم در شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی1400
تقدیر از مالک و موسس موزه ی جندی شاپور
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از مالک موزه 1399
کسب مقام برتر در معرفی موزه در فضای مجازی از ایکوم ایران 1399
تقدیررئیس محترم کمیته ملی موزه های ایران ایکوم 1399
کسب عنوان موزه برتر در شاخص نگهداری و حفاظت از ایکوم ایران1398-1399
کسب مقام برتر در شاخص نگهداری و حفاظت1399
تقدیر از مدیر موزه، سرکار خانم سحر فروزان پور توسط مدیر کل میراث فرهنگی فارس
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از سرکار خانم فروزان پور مدیر موزه به عنوان مرمتگر برتر1399
تقدیر از خسرو رودانی موسس موزه تاریخ تجارت جندی شاپور
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از مالک موزه1398
کسب عنوان مرمت گر برتر توسط خانم سحر فروزان پور
کسب عنوان مرمتگر برتر توسط سرکار خانم فروزان پور مدیر موزه1398
کسب مقام موزه برتر در شاخص نگهداری و حفاظت توسط مدیر موزه خانم سحر فروزان پور
کسب مقام برتر در شاخص نگهداری و حفاظت1397