لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

حضور وزیر محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری