لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

سمینارها و همایش ها

موزه ی تاریخ تجارت جندی شاپور در راستای ارتقای فرهنگ و دانش،  سمینارها و همایش های گوناگونی را با همکاری سایر سازمان ها و نهادها، هم برای عموم مردم و هم برای افراد متخصص برگزار میکند. علاوه بر همایش های عمومی موزه ی تاریخ تجارت جندی شاپور نشست های تخصصی در ارتباط با موزه و میراث فرهنگی و مسائل مرتبط به آن را برای افراد  مشغول در این حوزه  برگزار میکند.

عکس دوشنبه های گردشگری